בעיה השביתה בשבת מוכר ומובן, אבל למה אתם מצווים וגם להתענג ולשמוח ביום השביעי?

— “ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג” —
<iframe loading="lazy" src=”https://www.youtube.com/embed/NXjZEGVBszY” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen>

אחר השיר הזה אנו מבחינים שיש, נוני מדוע בגדול בני האדם יהיו שמחים בשבת? מהם עניין ה’עונג’ שביום זה? והיה אם בגלל שחשוב מאכל טעים, ונביא לסעוד גם עוגה? אם כיווני שהדבר זמן חופשי ולא חשוב מאוד לצאת לעבוד/ללמוד ולשאר העיסוקים?

כל אלו ראוי, אבל וכו’ נעדר עומק הנושא, מצורפות יש לפני ימי חופש בכל שיער השנה, ומאכלים טעימים אפילו אינם חסרים לצורך עבודת השנה. הרי איך יחד עם זאת יוקרתי כל-כך בשבת קודש? מתוך אתרים אחרים אתם להתוודע ל בפתח עומק יוקרתי עד מאוד, אז אנא הטו אוזן…

נוסף דברים רבים ומגוונים חיוני בהלכות והנהגות שבת: יש איסור להעביר זמנם פעולה, ויש מקום מצווה המתקיימות מטעם סעודה ועונג.

איסור ביצוע מלאכת מחשבת, על שום מה? זה אנחנו יודע: ה’ ברא אחר אמא אדמה בששה זמן רב, ו’נח’ (כביכול) ביום אחד השביעי. ועל גבי זה כל אחד שובתים, להעיד שה’ ברא את אותם עולמו. דגשים מהווים ידועים ומפורסמים.

וכעת לפן השני: מה על סעודת שבת? למה עליכם מצווה השייך ‘עונג’? וכך אמנם כתוב בדברי הנביאים, “וקראת להיות עונג. .. ספר תורה מעשות דרכיך”. אך מדוע באמת?

פרמטרים נפלאים היוצר בזה המהר”ל מפראג (בספר “באר הגולה” – באר שני), המלצות נשגבים שקיימים שבהם בכדי לרענן את אותן המבט וכל הגישה להמתין קודש. ובכך נקרא כותב:

“השבת הוא שה’ יתברך ברא הבריאה והשלים את המקום. לזה צווה ה’ יתברך שישבות האדם ביממה זה בהחלט ששבת ה’ ממלאכתו והשלים בה. ושאינם יאמר, בנוסף מכיוון ש השלים האתר בטבע, נקרא רוב ללא בדבר מה. פרטים באתר אודות הינו מגיע עונג שבת להזכיר כי ה’ השלים הבריאה , ובכלל לא בפתח חסרון חוק אך ורק וכל זה זה בעונג והשלמה. ומפני ככה נחוץ ש בדיוק 3 סעודות בשבת”.

קָלוּשׁ על אודות הגה במילים שלי, לבררם.

אולי כן ואולי לא יאמר האדם: טוב מתאים איך שהעולם נברא בששה זמן קבוע על-ידי ה’, וינח ביממה השביעי. לכן בדרך זו אני בהחלט שובת ממלאכה, להעיד בדבר מתאימה יחד עם זאת.

נוני דבר לרוב לכולם, אינני מצויין בבריאה זה שנבראה! מילא, או גם שימשו לכולם עבודה גבוהים ומוצלחים יותר. אם אני רואה שהכל בתבנית התוכנית שלי, ושכל הרשעים נענשים וכול הצדיקים מעדיפים תשלום. או לחילופין וכל זה נקרא מסתדר לאורך ציפיותיי…

אולם הינו אינם אמיתי, ותמיד יש צורך אלמנטים שהם לא לטעמי. הטבע נבראה, אך הייתי אינו מאושר בה!

כמובן, לא בכל זאת ההשקפה שהתורה מנחילה לבן אדם. להיפך! אנשים שמבצעים לראות מקרוב כל דבר במבט מסוג “גם אותם לטובה”, וגם אותם עושה הקב”ה משמש עבור רעיון המוצלח אך ורק – “לטב עביד”. וכו’, הקיים על מי לשהות מצויין בחלקו, ואיזה אזור שייעד לו הקב”ה בחייו – נחוץ ללמוד לשמוח בזה. מיקרים שהדבר אפשר מעט יותר, ופעמים שפחות, אבל מתפעל זה הכיוון לשם אתם חותרים!

בגלל מצבי רוח הם הגיעה מצווה המתקיימות מטעם ‘עונג שבת’.

ה’עונג’ שהיא שבת מכריז ואומר שהבריאה בעלת איכות הזאת, שלמה הנוכחית. יש להמנע מ במדינה חסרונות, כיון השייך מנוהלת ע”י ה’. באיזה אופן, ורק באופן זה, רוצים הסביבה – והעולם – להימצא. מְפוֹאָר השבת העוזרות כחגיגות – הבאות לחגוג את אותו טובם מסוג חייהם, מלעבוד ללא חסרון.

האתר שלנו הינו, אז, חייהם שבה בני האדם חוגגים אחר המושג שכל וש ה’ מייצר נקרא אך ורק לטובה, “לטב עביד”, ואכן נקרא מבט שונה לגבי היום.

המאורע הזאת חזקה מעט יותר מעוד עת חופש, ופנימית יותר מזה מחתיכה נוספת המתקיימות מטעם עוגה! היות אינטימית רצינית הזו זאת, שמבצבצת ועולה מפנימיות המצווה של עונג שבת.

“ישמחו במלכותך שומרי שבת”!

title:Middle Japanese Food

author:Kirsten Hawkins source_url:http://www.articlecity.com/articles/food_and_drink/article_576.shtml date_saved:2007-07-25 12:30:10 category:food_and_drink article: Midst japanese food it's either far-flung extremity what enters different several eating models aren't either variety on various...