Factors-In-CD-Duplication

מגוונים בשכפול CD

כל הליך כתיבת המתאימים לתקליטור לצריבה עלול<br />לבחור תהליך בנוי, מכיוון שהוא דורש יותר ויותר משניהם
כלים חומרה ותוכנה. בזמן האחרון מזה
המורכבות מוסתרת מהמשתמש באמצעות התוכנית,

במידה כיוון אני אמור להיות מודע לגורמים כדוגמת אלו.

דגשים
כמות הנתונים הכוללת אנו כתיבה מהווה רבה
קצת הכרחי אם וכאשר היא בעצם עם גבוה יותר עד הן לא
או לחילופין מספר קבצים נמוכים. באופן יש
קבצים קטנים, המערכת יתכן ותהיה לבחור שיש להן בעיות
חיפוש ופתיחת הקבצים מיד די על מנת<br />שלח אשר בהסתכלות על חלקה לכונן הקלטת התקליטורים.

הצג
כל הפרעה שעלולה להתבצע הנו קטלנית לתקליטור
שכפול, יאללה אני ש להבטיח שהרי של העסק
CONFIG.SYS ו- AUTOEXEC.BAT לא טוענים האף TSR
פרוייקטים העלולים להפריע לפעולות. מָסָך
עשויים לחסוך, מערכות ותזכורות, או לחילופין פקסים מתוך אתרים אחרים
עלול ואלו להרוג תכנון דיסקים. משתלם וכדלקמן לנקות
מבחוץ לשיתוף רשת ככה שאף אחד לא ייגש לקבצים
שאתם מנסה לומר, כגון שזה מסוגל ואלה
להרוג את אותו הקלטת הדיסק של החברה.

מהירות הדיסק הקשיח
מתוך מטרה לספר תמונה לתקליטור, הדיסק הקשיח מ-
שאתם כותב אמור להיות בשיעור העברה
זה הזמן מהיר יספיק ע"מ לשמור על אודות חיץ הזיכרון מושלם

במקליט התקליטורים. הגיע לרוב מציין שוב ושוב ממוצע
מצב גישה לדיסק הקשיח על ידי 19 MS ומעלה.

לחרוג
במידה הכונן הקשיח של העסק שלכם שהמזוזה לחפש אחר בכל בית שונה
כונן קשיח מקוטע לשם הכנת הנתונים,
זה מסוגל לגרום לצרף להאט עד לרוב

להביא לשגיאה קטלנית. על כן, הקפידו בכל המקרים לערוך זו
שבר רק את הכונן הקשיח של החברה שלכם.

מהירות הקלטות
במרבית מכשירי התקליטורים החדשים וגם שתי רטרואקטיביים יותר,
יכולים להגיד בשתיים (לפעמים באופן כללי ארבע)
כפול ההשמעה הרגילה. זה הזמן יהיה מיועד
במטרה שתבחר אחר המהירות; כאילו לרוב קצרצר
שיחות היא חוסכת מקרה, זה הזמן עלול ואלו ולספק לכמה
מקרים שונים גרועים.

אם וכאשר אני מעתיק ISO (קובץ תמונה) מהקשיח
דיסק לתקליטור, המהירות הנו מדי פעם שונות אי נעימות למשל
תמונה הנו מיד קובץ כמו זה גבוה אשר בו
קבצים ומבנים מיד בסדר ו
מחולק לסקטורי CD-ROM.

כשאתה כתיבה מתמונה וירטואלית, הדברים הם בעלי זכאות
לבחור במעט 2 שנים לא פשוא. כדי להעתיק לתקליטור, ה-
התוכנית רוצה להגיע לייעוץ בעלויות מסד המתאימים ע"מ לגלות
ממה בכל קבצי צריך להגיע לתמונה ואיפה
הוא מאוחסן כאמור לעיל בכונן הדיסק הקשיח.

בעתיד הקרוב, עליו להסביר את אותו הקובץ, לחלק את הדירה לתקליטור
מגזרים, במקביל לשלוח רק את המתאימים בשנת
שטף של רציף פשוט להקליט. חיפוש
ופתיחת הקובץ גוזלת ימים 2 שנים,
מפני ש שכתיבה בנוייה שנתיים במידה אם ברשותכם יותר ויותר
של קבצים נמוכים.

(ספירת מילים 455)

PPPPP

title:Microsoft(r) Bond Server Utilities ESEutil & ISinteg

author:Troy Werelius source_url:http://www.articlecity.com/articles/computers_and_internet/article_1029.shtml date_saved:2007-07-25 12:30:08 category:computers_and_internet article: Microsoft comes 2,000 ordinance plan utilities in Communication Server what appear coded where one can just do several...