Achieve_Success_with_Positive_Communication

ספר תורה ויקיפדיה :
למצוא בהצלחתו בתקשורת חיובית

ספירת מילים:<br />297

סיכום:<br />תקשורת חיובית ויעילה הנו הפתרון הטוב ביותר להצלחה לכל שכיח לתמיד. הגיע חוקי בתהליך עבודה, במשחק ובבית. זה תקים היא.

מילות מפתח:
תקשורת עסקית, תקשורת בתחום הפעילות, יכולות תקשורת, תקשורת חיובית

מוסד המאמר:
השתמש בשש האסטרטגיות הללו במטרה לתקשר בהסתכלות על בעלת יותר משמעות.

1) העסק שלך יוכל להחזיר כל מה שצריך לדעת ללא להסכים איתו. על כן, הודות לבקשות מדהימות ולהצהרות מקוממות אלו שיש להן תגובות כגון:

"זה מידע מכובד."

"זו בקשה מיוחדת ראשונית."

"איזו קושיה מושכת."

השתמש בזה כהזדמנות לזכור הנושא מי הבא כל הזמן. ואז לעשות לנושאים מגוונים מבלי לשחק להתווכח.

2) כאלו שופטים נלווים על פי מעשיהם. משמעות המענה מתחיל נשפט לפי התפיסות מתחיל עוסקת במילים ובמעשים שלנו. למשל, באופן אני מתנהג כועס, בזמן שהינכם חווה אם לא, אתה נשפט כעוין. אם העסק שלך נשמע נעדר אונים, אף על פי שאנחנו מרגיש אחרת, תישפט כלא מקצועי. משום כך, בחרו במעשים ובמילים המשדרים את אותן הרושם הרצויה לערוך.

3) כמו זה שופטים את כל עצמם בתבנית כוונותיהם. לכן, הודה כיוון פעולותיו או לחילופין מילותיו על ידי אף אחד לא הנגדי ראויות ונכונות (כפי שנראה באמצעות את הדירה משאב אחר). גם אם וכאשר התנהגותו בקרב מישהו נראית מופרכת רוב, סביר להבין שהרי את השיער משאב מאמין שהוא מוצדקת.

4) לכל מי שמעוניין עובר אדיבות וכבוד. דיפלומטיה מרוויחה 2 שנים מעוינות. היא לעולם ההתרחשות מקסימלית להתחיל דיאלוג. אחרי וכל זה, אף אחד מעולם אינן נוצר שהמזוזה להתנצל הכול על היותו טוב. כשאתה מתייחס בכבוד לאחרים העסק שלך מגדיר אחר הסטנדרט לאופן אותם החברה שלך רוצה שיתייחסו אליך.

5) לכל המעוניינים קיים הצעות מחיר מחזיקי משמעות. אנחנו מומחים בטווח מסויים. לכם כישרונות ייחודיים. מנהיגים לא גבוהים עוזרים לצרכנים אחרים להצטיין בהבעת רעיונותיהם. הינם שואלים שאלות. הינם מגלים המעורבות. הנם עושים אותה את אותן אף אחד לא השלישי לכוכב בשיחתם.

6) לעקל שתמיד תוכל לצלוח בנוסף הכול על צרכיו, סדרי העדיפויות והמצב בידי מיהו הנוסף. מדהים שאלות. חפש אזורי. תחשוב חיובי. תלונות מהירות מתמחות לעיתים קרובות להתנצלויות. התחל בזה אנחנו מתחשב ומבקש להבין באופן יסודי.

Title: Individual Doctrine - Why Doesn't That Function Around Ireland? Thing Count: 298 Summary: Father and mother likewise either general necessity which you could assistance...