BWCC2-types-of-coins

אלו מ רמות מטבעות רוצים את אספנים?

האתר הזה היא לא המדיניות הכי טובה לכל בקשר לאיסוף מטבעות. לרוב המטבעות הנם שמאד מעריכים את אותן הנדירות, ההיסטוריה או גם מדינת במקרה ש.

לפניך גדול רחב אצל ענק המטבעות ש"מטבעיות "אובססיביות:

מטבעות לאומיים: פטריוטיות במטבעות

לרוב, אספני מטבעות לאומיים מעוניינים לאסוף מטבעות בקרב ארצם. נהוג קונבנציונלי בקרב אספני מטבעות לאומיים לקבל חזרה מטבע מייצג מכול יכולה להאריך וסימני מנטה עבור כל סדרת מטבעות. אספני מטבעות לאומיים יחודיים תהיה זו וריאציה מבריאה בקרב סדרות, תאריכים ונענע.

מטבעות שגיאה: זה הזמן בסדר להביא אינן מידי בסדר

כזה הסוגים המודרניים על ידי איסוף מטבעות ידועה איסוף מטבעות שגיאה. טעויות התאפשרו כשיקרה ישאיר המטבעות נהיה אוטומטית תוך כדי כך המאה התשע עשרה. לאספנים על ידי מטבעות היסטוריים טוב מטבעות שגיאה מכיוון שהם רגילים את אותה הייחודיות או גם מטבעות השגיאה. ואלו אספן מטבעות מודרני מתאהב במטבעות שגיאה מכיוון שמובטח אליהם שהתהליכים המודרניים מעניקים הבטחה שאנו שונים. הנושאים או לחילופין שגיאות המטבע כוללים את הדברים הבאים:

– מתים שהוכפלו
– סימני מנטה שנדבקו מחדש
– מיושן יתר על המידה
– שביתות כפולות
– מטבעות שאנו מתכתיים
– מטבעות עקורים או מבחוץ למרכז
– מטבעות שקוצצים
– מטבע כדלקמן עם מועמדויות מתחלפות נלווה הצדדים, פעמים רבות בגלל פרדות

מטבעות העולם: תחביב המלכים. בקרב אמא אדמה

איסוף מטבעות תחום מתעמק באיסוף אשר מטבעות חדשניים כמעט מכל אתרים העולם. עוזרות בנות אתגרים גיאוגרפיים יתקשו להשתתף באיסוף מטבעות הללו. והיה אם ברצונך לשאת אספן על ידי מטבעות עולמיים, רק שלך ליטול נקבע להוריד במידת מה סכום כסף בעל חשיבות והיה אם תבקש ל למוצר שלך אוסף נרחב – ייתכן ל נחיצות ב"מטען סילון ". אספני מטבעות עולמיים רוצים לקנות על פי רב מטבעות מייצגים כמעט מכל מדינה או אולי מרשויות המנפיקות מטבעות. נמצא וכדלקמן אספני מטבעות עולמיים שאוספים לאורך דברים כמו מטבעות הכוללים חיות.

מטבעות היסטוריים: נחיצות העבר

אספני מטבעות היסטוריים אתם מוצאים חשיבות במטבעות מימי הביניים או אולי פרק הזמן העתיקה. הפופולרי עד מאוד בקי המטבעות ההיסטוריים האלה כללי את הדברים הבאים:

– ביזנטית

סלטיק
– יווני
הודי

– ישראלי
מרובינגיאן
אוסטרוגותי

יש מגמות לימוד מטבעות עתיקות רבות, אלו מ זה הזמן האומנם עומד בהעדפות האנשים. הדרכים הפופולרית היא לאסוף את אותם המטבעות שהוטבעו בימי שלטונו אצל קיסר או שמא מלך מסוים.

title:Mom Starts offevolved Neighborhood Company Feeling Father and mother Which you could Subscribe where one can His Listening Toddlers author:Liz Folger source_url:http://www.articlecity.com/articles/women/article_1295.shtml date_saved:2007-07-25 12:30:21 category:women...